Saturday, January 27, 2018

                             ªÀÄgÉAiÀÄzÀ ¦æÃwUÉ!!!!!
             
              K£ÉßAzÀÆ §gÉAiÀÄ° £Á; ¤Ã ¤£Àß®èzÀ ªÉÄïÉ?
      ªÀiÁvÀÄ ¸ÀvÀÛ ªÀÄÆUÀ£ÀAvÉ £Á ¤£ÀUÀ N ¨Á¯É!!
      ¤ PÉÆlÖ ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA©, ºÉÆgÀºÉÆÃUÀÄwzÉ PÀtÂÚgÁV!
      ¥Àæw PÀtÚ ºÀ¤AiÀÄÄ ºÀÄqÀÄQzÉ ¤£ÀUÁV!
     
            £À£Àß eÉÆvÉ ¤¤ß®è¢zÀÝgÀÄ, ¤£Àß £É£À¥ÀÄ CdgÁªÀÄgÀ UɼÀw!
            ªÀiÁ¸ÀzÀÄ ¤£Àß £É£À¥ÀÄ F fêÀ£À ¥ÀÆwð!
            ¥ÀÄlÖ ªÀÄUÀĪÀAwzÉÝ £Á ¤£Àß ªÀÄr®°;
            CjAiÀÄzÀAvÉ CzÀÄ ºÉÃUÀÆ ªÀÄļÀÄVzÉ £Á ¦æÃwAiÀÄ PÀqÀ®°!
     
      ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÉ ¤AwzÀÝgÉ JµÀÄÖ ZÉAzÀ«gÀÄwÛvÀÄÛ, UɼÀw
      ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÉ £ÁªÀÅ MAzÁV EgÀÄwÛzÉݪÀÅ C®èªÉ F d£Àä ¥ÀÆwð!
      Er dUÀvÉÛ ªÀÄgÉvÀÄ EgÀÄwzÉÝêÀÅ £ÁªÀÅ CAzÀÄ!
      £À£Àß dUÀªÉà DzÀ ¤£Àß ªÀÄgÉwgÀ¨ÉÃPÀÄ £Á EAzÀÄ!

            CUÀ°zÀ £À£Àß ¦æÃwUÉ ±ÀæzÁÝAd° C¦ð¸À° £Á ºÉÃUÉ?
            £À£Àß G¹gÁzÀ ¤£Àß ªÀÄgÉAiÀÄ° ºÉÃUÉ?
            ¤£Àß vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¦æÃwUÉ, D ¤£Àß ¦æÃwAiÀÄ vÀ¦àUÉ;
            PÀtÚ PÀA§¤AiÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä, DuÉPÀlÆÖAzÀÄ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ £À£Àß PÀtÂÚUÉ!!

                                                ¤£ÀߪÀ £À®èzÀ ¤£Àß £À®è

                                                     ~¥Àæ©ü~

No comments:

Post a Comment