Saturday, January 27, 2018

                             ªÀÄgÉAiÀÄzÀ ¦æÃwUÉ!!!!!
             
              K£ÉßAzÀÆ §gÉAiÀÄ° £Á; ¤Ã ¤£Àß®èzÀ ªÉÄïÉ?
      ªÀiÁvÀÄ ¸ÀvÀÛ ªÀÄÆUÀ£ÀAvÉ £Á ¤£ÀUÀ N ¨Á¯É!!
      ¤ PÉÆlÖ ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA©, ºÉÆgÀºÉÆÃUÀÄwzÉ PÀtÂÚgÁV!
      ¥Àæw PÀtÚ ºÀ¤AiÀÄÄ ºÀÄqÀÄQzÉ ¤£ÀUÁV!
     
            £À£Àß eÉÆvÉ ¤¤ß®è¢zÀÝgÀÄ, ¤£Àß £É£À¥ÀÄ CdgÁªÀÄgÀ UɼÀw!
            ªÀiÁ¸ÀzÀÄ ¤£Àß £É£À¥ÀÄ F fêÀ£À ¥ÀÆwð!
            ¥ÀÄlÖ ªÀÄUÀĪÀAwzÉÝ £Á ¤£Àß ªÀÄr®°;
            CjAiÀÄzÀAvÉ CzÀÄ ºÉÃUÀÆ ªÀÄļÀÄVzÉ £Á ¦æÃwAiÀÄ PÀqÀ®°!
     
      ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÉ ¤AwzÀÝgÉ JµÀÄÖ ZÉAzÀ«gÀÄwÛvÀÄÛ, UɼÀw
      ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÉ £ÁªÀÅ MAzÁV EgÀÄwÛzÉݪÀÅ C®èªÉ F d£Àä ¥ÀÆwð!
      Er dUÀvÉÛ ªÀÄgÉvÀÄ EgÀÄwzÉÝêÀÅ £ÁªÀÅ CAzÀÄ!
      £À£Àß dUÀªÉà DzÀ ¤£Àß ªÀÄgÉwgÀ¨ÉÃPÀÄ £Á EAzÀÄ!

            CUÀ°zÀ £À£Àß ¦æÃwUÉ ±ÀæzÁÝAd° C¦ð¸À° £Á ºÉÃUÉ?
            £À£Àß G¹gÁzÀ ¤£Àß ªÀÄgÉAiÀÄ° ºÉÃUÉ?
            ¤£Àß vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¦æÃwUÉ, D ¤£Àß ¦æÃwAiÀÄ vÀ¦àUÉ;
            PÀtÚ PÀA§¤AiÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä, DuÉPÀlÆÖAzÀÄ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ £À£Àß PÀtÂÚUÉ!!

                                                ¤£ÀߪÀ £À®èzÀ ¤£Àß £À®è

                                                     ~¥Àæ©ü~

Tuesday, December 8, 2015

ನಂಬಿಕೆ..... ಅಂದರೆ ಇದೆನಾ.......

ಕಣ್ಣಿಂದ ಜಾರಿದ ಹನಿಯೊಂದು;
ಕಣ್ಣಂಚಲಿ; ಹೊರಗು ಹೋಗದೆ,
ಒಳಗು ಬಾರದೆ, ಹಾಗೇ ನಿಂತಿದೆ;
ಇರಿಸಿಕೊಂಡು;
ನೀ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ,
ಆನಂದ ಬಾಪ್ಪವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗೂ ಇರಾದೆ!!!!
ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಅಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ,
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಾಗ;
ಇನ್ನು;
ನಿನ್ನನೇ, ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಈ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ;
ಎಷ್ಟೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಡ, ಹೇಳು;
ನೀನಿವಾಗ!!!!!!
ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಗೆಳತಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ...!!!!!

                                                      ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನವ
                                                            ***PRABHI ***

Monday, July 4, 2011

ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು.....

ಇಬ್ಬರ ಮದ್ಯ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯಿತ್ತು...
ನನ್ನಲಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು...
ಆದರೆ; ನೀ ಹಾಯಾಗಿರುವೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು....!
ಯಾರು ಕೂಡದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಕೂಟ್ಟೆ...
ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕಿಡಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನೀ ಸುಟ್ಟೆ....!
ಕರಕಲು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಬರಿ ನಿನ್ನದೆ ಹೆಸರು...
ಈ ಹೃದಯ ಚೇತರಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ಬೇಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರು...!
ನೀ ಕೊಡುವ ನೋವು ನನಗೆ ನೀ ಕೂಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನಂತೆ.....!
ಸದಾ ನಗುತೀರು ಗೆಳತಿ.. ನಾಯಿರುವೇ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಹೂವಿನಂತೆ.........!                                                                   ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
                                                                        prabhi......!

Tuesday, June 28, 2011

.................!

ನಿನ್ನ ಮುಡಿ ಸೇರಿ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ,
ಘಮಘಮಿಸುವುದ ಕಲೆಯಿತು;
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರ ಹೂಳೆಯಿತು.
ಆದರೆ ನನ್ನಾ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವೇಕೆ; ಗೆಳತಿ;
ಕೋಪಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಳಜ್ಯೋತಿ ನಿನಾಗಬಾರದೇಕೆ; ನನ್ನೂಡತಿ..!                                                                          ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
                                                                                 prabhi.....!Sunday, June 5, 2011

ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಯಕೆ........!

ಓ ದೇವರೆ;
ಅವಳಿಗೆ ನಾ ಏನು ಅಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೆ;
ದಯವಿಟ್ಟು; ನನ್ನ,
ಅವಳು ಬರೆಯುವ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಮಾಡು....
ಯಾಕೇಂದರೆ;
ಅವಳು ಏನೆ ಬರೆದರು...
ನಾ ಅದಾಗುವೇ.....                                                                                     ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
                                                                                          prabhi..........